Siambr y Penseiri

Siambr Penseiri Gweriniaeth Gwlad Pwyl

Er, proffesiwn pensaer yn broffesiwn ar ei liwt ei hun a all ddod â llawer o foddhad a buddion materol, ond nid yw'r llwybr at ddechrau gweithio fel pensaer yn syml nac yn fyr. Yn ogystal â'r cam astudio amlwg ac astudiaeth ddwys, rhaid i'r uchel bensaer hefyd berthyn i'r IARP (Siambr Penseiri Gweriniaeth Gwlad Pwyl).

Gweld catalog cynnyrch ar-lein >> lub lawrlwytho catalogau >>

Siambr y Penseiri

Sut i ddod yn bensaer?

Gellir cael teitl peiriannydd pensaer ar ôl cwblhau'r astudiaethau beicio cyntaf. Sicrheir y radd meistr mewn peiriannydd pensaer ar ôl cwblhau astudiaethau ail gylch. Fodd bynnag, nid yw'r teitl yn awdurdodi arfer y proffesiwn ar unwaith. Yn ôl cyfraith Gwlad Pwyl, dim ond person sydd ar restr Siambr Penseiri Gweriniaeth Gwlad Pwyl sy'n bensaer sy'n gallu ymarfer y proffesiwn. Felly'r IARP yw'r unig borth gyrfa i benseiri uchelgeisiol sy'n dymuno cwblhau eu prosiect masnachol cyntaf.

Siambr y Penseiri

Gweler hefyd: Gwobr Dylunio IF 2020 ar gyfer brand Metalco ar gyfer y lloches bws rhyngweithiol, sy'n rhan o'r prosiect SMART CITY

Siambr Penseiri Gweriniaeth Gwlad Pwyl

Mae Siambr Penseiri Gweriniaeth Gwlad Pwyl yn gorff y mae ei brif dasg wedi'i ymgorffori yn y statud yw amddiffyn lleoedd ac, yn anad dim, pensaernïaeth sy'n cael ei ystyried yn fudd cyhoeddus. Yn ogystal, mae IARP yn goruchwylio perfformiad cywir swyddogaethau technegol a ddefnyddir ym maes adeiladu ac yn gwirio ansawdd yr arbenigedd adeiladu a ddefnyddir yn yr arbenigedd pensaernïol. Yn amlwg, dim ond aelodau Siambr Penseiri Gweriniaeth Gwlad Pwyl y mae'r oruchwyliaeth hon yn eu cynnwys. Am y rheswm hwn, mae mor bwysig i bensaer ifanc sydd am wneud ei gyntaf prosiect masnacholi berthyn i'r IARP.

Gweler hefyd: Cyfraith adeiladu a phensaernïaeth fach

Tasgau a gweithgareddau Siambr Penseiri Gweriniaeth Gwlad Pwyl

Mae Siambr Penseiri Gweriniaeth Gwlad Pwyl hefyd yn delio â nifer o dasgau ychwanegol, sy'n cynnwys, ymhlith eraill: cynnal proffesiwn pensaer fel annibynnol, amddiffyn teitl Pensaer IARP, datblygu nifer o safonau sy'n ymwneud â pherfformiad gwaith gan benseiri, gweithio ar reoliadau ac addasu'r rheoliadau ar ffioedd i aelodau, a hefyd ceisio cyflwyno rhaglen sy'n gydnaws â rhaglen yr UE ym mhrifysgolion Gwlad Pwyl.

Wrth gyflawni ei weithgareddau ychwanegol, mae IARP yn cydweithredu â hunan-lywodraeth broffesiynol peirianwyr adeiladu. Mae Siambr Penseiri Gweriniaeth Gwlad Pwyl hefyd yn gweithio gyda nifer o sefydliadau eraill i gyflawni ei nodau. Mae Siambr Penseiri Gweriniaeth Gwlad Pwyl nid yn unig yn gyfrifol am sefydlu rheoliadau a safonau gwaith, ond mae hefyd yn delio â gwaith addysgol, gwyddonol, diwylliannol a gwyddonol-dechnegol.

Er gwaethaf gweithgaredd eithaf eang IARP, dylid cofio mai ei brif nod gor-redol yw amddiffyn gofod a phensaernïaeth fel budd cyhoeddus. Mae holl weithgareddau a strwythur cyfan yr IARP wedi'u hanelu'n benodol at y nod hwn, a dylid ystyried pob gweithgaredd ochr yn hytrach fel ychwanegiad at y gweithgaredd craidd hwn.

Mae strwythur yr IARP yn cynnwys Siambr Genedlaethol y Penseiri ynghyd â'r awdurdodau, yn ogystal ag 16 siambr benseiri ardal.

Hawliau a rhwymedigaethau aelodau

Trwy berthyn i IARP, gall aelodau ddibynnu ar rai breintiau a hawliau na fyddent yn gallu eu mwynhau heb fod yn aelodau o'r siambr. Ar y llaw arall, mae perthyn i Siambr Penseiri Gweriniaeth Gwlad Pwyl hefyd yn golygu rhai rhwymedigaethau.

Mae'r dyletswyddau hyn yn cynnwys: cadw moeseg broffesiynol a chadw at ei reolau, cydweithredu â Siambr Penseiri Gweriniaeth Gwlad Pwyl, cydymffurfio â rheoliadau a rheolau sy'n ymwneud â gwybodaeth dechnegol a dilladydd, cymryd safiad ar benderfyniadau IARP a thalu ffioedd aelodaeth rheolaidd.

Gall aelodau IARP ddibynnu ar yr hawliau a'r breintiau canlynol: gallant ddefnyddio gweithgareddau hunangymorth a chymorth cyfreithiol y siambr, a gallant ddibynnu ar gymorth i wella eu cymwysterau proffesiynol.

Gweler hefyd: Potiau gardd a'u deunydd - pa un yw'r gorau?

Comisiwn Cymwysterau Cenedlaethol

Wrth ysgrifennu am Siambr Penseiri Gweriniaeth Gwlad Pwyl, mae'n amhosibl peidio â sôn am y Pwyllgor Cymwysterau Cenedlaethol. Mae'n gyfrifol am roi cymwysterau proffesiynol. Mae'n gorff arbennig sydd hefyd wedi'i nodi yn statudau'r siambr. Heb os, bydd yn rhaid i unrhyw bensaer uchelgeisiol sy'n dymuno ennill ei gymwysterau ddelio â'r Pwyllgor Cymwysterau Cenedlaethol. Yn ogystal, mae gweithgareddau'r Pwyllgor Cymwysterau Cenedlaethol hefyd yn cynnwys goruchwylio gweithgareddau'r pwyllgorau dethol, ac mae ei weithgareddau wedi'u diffinio gan y Ddeddf a'r rheoliadau y mae'n rhaid iddo weithredu oddi mewn iddynt.

Ariannu Siambr Penseiri Gweriniaeth Gwlad Pwyl

Er mwyn i IARP weithredu, rhaid iddo weithredu ar rai asedau. At ddibenion ariannu ei weithgareddau, mae Siambr Penseiri Gweriniaeth Gwlad Pwyl yn cael arian o ffioedd aelodaeth, o weithgaredd economaidd, o roddion a chymorthdaliadau, yn ogystal ag o refeniw arall. Yn ymarferol nid yw'r gweithgareddau economaidd y gall y siambrau ardal a phrif Siambr Genedlaethol IARP eu cynnal yn gyfyngedig, fodd bynnag, ni all fod yn weithgareddau buddsoddi neu'n weithgareddau ym maes dylunio, adeiladu, gwaith cyhoeddus ac arfarnu adeiladu. Ni ddylai cyfyngiadau o'r fath synnu neb - ni ddylai gweithgaredd busnes effeithio ar annibyniaeth Siambr Penseiri Gweriniaeth Gwlad Pwyl.

Gweler hefyd: Biniau sbwriel stryd modern fel elfen o bensaernïaeth drefol

Gweler erthyglau eraill:

31 Awst 2020

Mae maes chwarae modern yn caniatáu hwyl ddigyfyngiad a diogel yn yr awyr agored nid yn unig i blant o bob oed, ond hefyd i bobl ifanc. ...

17 Mai 2020

Ar hyn o bryd, mae dodrefn stryd hefyd yn cynnwys gorchuddion coed. Gellir gwneud yr elfennau swyddogaethol ac esthetig hyn mewn amrywiaeth o ddefnyddiau. ...

12 Mai 2020

Gellir defnyddio systemau cloddio a ddefnyddir yn y broses diheintio niwl sych mewn amryw o leoedd. Ar hyn o bryd bod ...

6 Mai 2020

Mae gorsafoedd diheintio / gorsafoedd hylendid dwylo yn newydd-deb yn ein cynnig fel elfen o bensaernïaeth fach. Mae'n ddatrysiad sy'n symleiddio ...

Ebrill 15 2020

Mae pensaernïaeth fach yn cael ei chreu gan wrthrychau pensaernïol bach sydd wedi'u hintegreiddio i ofod y ddinas neu eu rhoi ar eiddo preifat a ...

31 Mawrth 2020

Mae biniau gwahanu gwastraff fel rhan o ailgylchu trefol yn helpu i gadw lleoedd cyhoeddus yn lân, dileu problemau sy'n gysylltiedig â ...