Политика за приватност

Политика на приватност и колачиња ("Политика на приватност")

Оваа политика за приватност е израз на грижа за правата на посетителите на веб-страницата и користење на услугите што се нудат преку неа. Тоа е, исто така, исполнување на обврската за информации според чл. 13 од Регулативата (ЕУ) 2016/679 на Европскиот парламент и Советот од 27 април 2016 година за заштита на лица во однос на обработка на лични податоци и за слободно движење на таквите податоци, и укинување на Директивата 95/46 / ЕЗ (општа регулатива за заштита на лични податоци) (Весник на законите УЕ Л119 од 4.05.2016 година, стр. 1) (во натамошниот текст: ДДП).

Сопственикот на веб-страницата посветува посебно внимание на почитување на приватноста на корисниците на веб-страницата. Податоците добиени како дел од веб-страницата се особено заштитени и обезбедени без пристап од страна на неовластени лица. Политиката за приватност е достапна за сите заинтересирани страни. Веб-страницата е отворена.

Сопственикот на веб-страницата осигурува дека нејзина најголема цел е да им обезбеди на луѓето што ја користат веб-страницата заштита на приватноста на ниво барем соодветно на барањата на важечкиот закон, особено одредбите на GDPR и Актот од 18 јули 2002 година за обезбедување на електронски услуги.

Сопственикот на веб-страницата може да собира лични и други податоци. Собирањето на овие податоци се одвива во зависност од нивната природа - автоматски или како резултат на постапките на посетителите на веб-страницата.

Секое лице што ја користи веб-страницата на кој било начин ги прифаќа сите правила содржани во оваа Политика за приватност. Сопственикот на веб-страницата го задржува правото да направи измени во овој документ.

 1. Општи информации, колачиња
  1. Сопственик и оператор на веб-страницата е Вода Поинт Спака z ograniczoną odpowiedzialnością со регистрирана канцеларија во Варшава, адреса: ул. Fort Słułew 1b / 10 Fort 8, 02-787 Warszawa, влегол во Регистарот на претприемачи на Регистарот на национални судови што го водел Окружниот суд во Варшава, трговска дивизија на националниот судски регистар, под број KRS: 0000604168, број на НИП: 5213723972, број РЕГОН: 363798130. Во согласност со Прописи на GDPR, сопственикот на веб-страницата е исто така и администратор за лични податоци на корисниците на веб-страницата („Администратор“).
  2. Како дел од извршените активности, Администраторот користи колачиња на таков начин што го набудува и анализира сообраќајот на страниците на веб-страницата, како и презема активности за ресетирање, сепак, како дел од овие активности, Администраторот не обработува лични податоци во смисла на ГДП.
  3. Веб-страницата собира информации за корисниците на веб-страницата и нивното однесување на следниов начин:
   1. веб-страницата автоматски собира информации што ги содржи колачињата.
   2. преку податоците внесени доброволно од корисниците на веб-страницата, во формулари достапни на страниците на веб-страницата.
   3. со автоматско собирање на логови на веб-сервер од страна на операторот за хостирање.
  4. Датотеките за колачиња (т.н. "колачиња") се ИТ податоци, особено текстуални датотеки, кои се зачувани во крајниот уред на корисникот на веб-страницата и се наменети за користење на страниците на веб-страницата. Колачињата обично го содржат името на веб-страницата од каде доаѓаат, времето на складирање на крајниот уред и уникатен број.
  5. За време на посетата на веб-страницата, податоците за корисниците на веб-страницата може да се соберат автоматски, во врска со посетата на даден корисник на веб-страницата, вклучително, меѓу другото IP адреса, вид на веб-прелистувач, име на домен, број на прегледи на страници, вид оперативен систем, посети, резолуција на екранот, број на бои на екранот, адреси на веб-страници од кои е достапна веб-страницата, време на користење на веб-страницата. Овие податоци не се лични податоци, ниту пак дозволуваат идентификација на лицето што ја користи веб-страницата.
  6. Може да има врски до други веб-страници во рамките на веб-страницата. Сопственикот на веб-страницата не е одговорен за практиките за приватност на овие веб-страници. Во исто време, сопственикот на веб-страницата го охрабрува корисникот на веб-страницата да ја прочита политиката за приватност утврдена на овие веб-страници. Оваа политика за приватност не се однесува на други веб-страници.
  7. Субјектот што поставува колачиња на крајниот уред на корисникот на веб-страницата и има пристап до нив е сопственик на веб-страницата.
  8. Колачињата се користат за:
   1. прилагодување на содржината на страниците на веб-страницата кон преференциите на корисникот на веб-страницата и оптимизирање на употребата на веб-страниците; особено, овие датотеки овозможуваат да се препознае уредот на корисникот на веб-страницата и правилно да се прикаже веб-страницата, прилагодена на неговите индивидуални потреби,
   2. создавање статистика што помага да се разбере како корисниците на веб-страниците користат веб-страници, што овозможува подобрување на нивната структура и содржина,
   3. одржување на сесијата на корисникот на веб-страницата (откако ќе се најавите), благодарение на што тој не мора повторно да ги внесува своите најавувања и лозинка на секоја потпис на веб-страницата.
  9. На веб-страницата се користат следниве видови колачиња:
   1. „Неопходни“ колачиња, овозможуваат употреба на услуги достапни на веб-страницата, на пр. Колачиња за автентикација,
   2. колачиња што се користат за да се обезбеди безбедност, на пр. користени за откривање на злоупотреба,
   3. Колачиња „Performance“, користени за добивање информации за употребата на страниците на веб-страницата од страна на корисниците на веб-страницата,
   4. „Рекламирање“ колачиња, овозможувајќи им на корисниците на веб-страницата да обезбедуваат содржина за рекламирање посоодветна на нивните интереси,
   5. „Функционални“ колачиња, овозможуваат „запомнување“ на поставките избрани од корисникот на веб-страницата и прилагодување на веб-страницата кон корисникот на веб-страницата, на пр. Во однос на избраниот јазик.
  10. На веб-страницата се користат два основни типа колачиња: колачиња за сесии и постојани колачиња. Колачињата за сесии се привремени датотеки зачувани на крајниот уред сè додека не ја напуштат веб-страницата, се најавуваат од корисникот на веб-страницата или го исклучуваат софтверот (веб-прелистувач). Упорните колачиња се чуваат на крајниот уред на корисникот на веб-страницата за времето одредено во параметрите на датотеката за колачиња или додека не се избришат од корисникот на веб-страницата.
  11. Во повеќето случаи, софтверот што се користи за прелистување на веб-страниците стандардно им овозможува на колачињата да бидат зачувани на крајниот уред на корисникот на веб-страницата. Корисниците на веб-страница имаат можност да ги менуваат поставките за колачиња во секое време. Овие поставки можат да се менуваат во опциите на веб-прелистувачот (софтвер), меѓу другото, на начин што го спречува автоматското ракување со колачињата или го принудува корисникот на веб-страницата да биде информирана секогаш кога се ставаат колачиња на нивниот уред. Детални информации за можностите и начините за ракување со колачињата се достапни во поставките на веб-прелистувачот.
  12. Ограничувањата за употреба на колачиња може да влијаат на некои од функционалностите што се достапни на страниците на веб-страницата.
  13. Колачињата поставени на крајниот уред на корисникот на веб-страницата може да ги користат и рекламни и партнери кои соработуваат со сопственикот на веб-страницата.
 2. Обработка на лични податоци, информации за формите
  1. Администраторот може да ги обработува личните податоци на корисниците на веб-страницата:
   1. доколку корисникот на веб-страницата се согласи на тоа во формуларите објавени на веб-страницата, со цел да преземе активности на кои се однесуваат овие обрасци (член 6 (1) (а) од БДПР) или
   2. при обработка е неопходна за извршување на договор на кој корисник на веб-страницата е странка (член 6 (ј) (б) од БДПР), доколку веб-страницата овозможува склучување договор помеѓу администраторот и корисникот на веб-страницата.
  2. Како дел од веб-страницата, личните податоци се обработуваат само доброволно од корисниците на веб-страницата. Администраторот ги обработува личните податоци на корисниците на веб-страницата само во обем што е неопходен за целите утврдени во точка 1 осветлена. а и б погоре и за периодот неопходен за постигнување на овие цели, или додека корисникот на веб-страницата не ја повлече својата согласност. Неисполнувањето на податоците од страна на корисникот на веб-страницата може, во некои ситуации, да резултира во неможност за постигнување на целите за кои е неопходно обезбедување на податоци.
  3. Следниве лични податоци на корисникот на веб-страницата можат да се соберат како дел од обрасците објавени на веб-страницата или со цел да се извршат договори што можат да бидат склучени како дел од веб-страницата: име, презиме, адреса, е-пошта, телефонски број, најава, лозинка.
  4. Податоците содржани во обрасците, до Администраторот од корисникот на веб-страницата, можат да бидат пренесени од Администраторот на трети страни кои соработуваат со Администраторот во врска со спроведувањето на целите утврдени во точката 1. а и б погоре.
  5. Податоците дадени во обрасците на веб-страницата се обработени за цели што произлегуваат од функција на специфична форма, згора на тоа, тие можат да ги користат Администраторот, исто така, за архивски и статистички цели. Согласноста на субјектот на податоците се изразува со проверка на соодветниот прозорец во формуларот.
  6. Корисникот на веб-страницата, доколку веб-страницата има такви функционалности, со избирање на соодветниот прозорец во формуларот за регистрација, може да одбие или да се согласи да прима комерцијални информации преку електронски средства за комуникација, во согласност со Законот од 18 јули 2002 година за обезбедување на електронски услуги ( Весник на законите од 2002 година, бр. 144, точка 1024, дополнет). Ако корисникот на веб-страницата се согласил да прима комерцијални информации преку електронска комуникација, тој има право да повлече таква согласност во секое време. Вежбањето на право да повлече согласност за добивање комерцијални информации се врши со испраќање на соодветно барање по е-пошта на адресата на сопственикот на веб-страницата, вклучувајќи го и името и презимето на корисникот на веб-страницата.
  7. Податоците дадени во обрасците можат да бидат пренесени на субјекти кои технички обезбедуваат одредени услуги - особено, ова се однесува на трансфер на информации за сопственикот на регистриран домен на субјекти кои се оператори на домен на Интернет (особено Научна и академска компјутерска мрежа бр. - НАСК), платежни услуги или други субјекти, со кои Администраторот соработува во овој поглед.
  8. Личните податоци на корисниците на веб-страницата се чуваат во база на податоци во која се применети технички и организациски мерки за да се обезбеди заштита на обработените податоци во согласност со барањата утврдени во соодветните регулативи.
  9. Со цел да се спречи пререгистрација на лица чие учество на веб-страницата е прекинато поради неовластено користење на услугите на веб-страницата, Администраторот може да одбие да ги избрише личните податоци потребни за да ја блокира можноста за пререгистрација. Правна основа за одбивањето е чл. 19 став 2 точка 3 во врска со чл. 21 сек. 1 од Законот од 18 јули 2002 година за обезбедување на електронски услуги (т.е. од 15 октомври 2013 година, весник на законите од 2013 година, точка 1422). Одбивањето на администраторот да ги избрише личните податоци на корисниците на веб-страницата може да се појави и во други случаи предвидени со закон.
  10. Во случаи предвидени со закон, Администраторот може да открие некои лични податоци на корисниците на веб-страницата на трети лица за цели поврзани со заштита на правата на трети лица.
  11. Администраторот го задржува правото да ги испраќа сите корисници на е-поштата на веб-страницата со известувања за важни измени на веб-страницата и за промени во оваа Политика за приватност. Администраторот може да испраќа комерцијални електронски писма, особено реклами и други комерцијални информации, под услов корисникот на веб-страницата да се согласи со тоа. Рекламите и другите комерцијални информации може да бидат приложени и на дојдовни и појдовни букви од сметката на системот.
 3. Права на корисници на услуги во врска со нивните лични податоци Согласно чл. 15 - 22 GDPR, секој корисник на веб-страница ги има следниве права:
  1. Право на пристап до податоци (член 15 од БДПР)Субјектот на податоците има право да добие од Администраторот потврда дали се обработуваат лични податоци што се однесуваат на него, и ако е така, пристап до нив. Според чл. Администраторот ќе му обезбеди на субјектот на податоците копија од личните податоци што се обработуваат.
  2. Право на корекција на податоците (член 16 од БДПР)Субјектот на податоците има право да бара од Администраторот веднаш да ги исправи неточните лични податоци што се однесуваат на него.
  3. Право на бришење на податоците („право да се заборави“) (член 17 од БДПР)Субјектот на податоци има право да побара од Администраторот веднаш да ги избрише своите лични податоци, а Администраторот е должен да ги избрише личните податоци без непотребно одложување ако се случи една од следниве околности:
   1. личните податоци повеќе не се потребни за целите за кои се собрани или на друг начин обработени;
   2. субјектот на податоци ја повлече согласноста на која се заснова обработката
   3. субјектот на предмети што се предмет на обработка согласно чл. 21 сек. 1 против преработка и нема пресудни легитимни основи за обработка
  4. Право на ограничување на обработката (член 18 од БДПР)Субјектот на податоци има право да побара од администраторот да ја ограничи обработката во следниве случаи:
   1. Кога податоците не се точни - на време да ги исправите
   2. Субјектот на податоците се спротивстави на обработката согласно чл. 21 сек. 1 против обработката - сè додека не се утврди дали легитимните основи на администраторот ги надминуваат основите за приговор на субјектот на податоците.
   3. Обработката е незаконска и субјектот на податоци се спротивставува на бришење на лични податоци и наместо тоа бара ограничување на нивната употреба.
  5. 5. Право на преносливост на податоците (чл. 20 GDPR)Субјектот на податоци има право да прима, во структуриран, најчесто користен, машински читлив формат, лични податоци во врска со него, кои ги доставил до Администраторот, и има право да ги испраќа овие лични податоци на друг администратор, без никакви пречки од страна на Администраторот на кого биле дадени овие лични податоци. Субјектот на податоци има право да побара личните податоци да бидат испратени од администраторот директно до друг администратор, доколку е тоа технички можно. Законот наведен во овој дел не може негативно да влијае на правата и слободите на другите.
  6.  6. Право на приговор (чл. 21 БДПР)Доколку личните податоци се обработуваат за цели на директен маркетинг, субјектот на податоците има право во секое време да се спротивстави на обработката на неговите лични податоци за такви цели на маркетинг, вклучително и профилирање, до степен до кој обработката е поврзана со таков директен маркетинг. .

  Имплементацијата на горенаведените права на корисниците на веб-страницата може да се одвива против плаќање, во случаи кога тоа го предвидува важечкиот закон.

  Во случај на повреда на горенаведените права или корисник на веб-страница утврди дека неговите лични податоци ги обработува Администраторот спротивно на важечкиот закон, корисникот на веб-страницата има право да поднесе тужба до надзорниот орган.

 4. Дневници на серверот
  1. Во согласност со прифатената практика на повеќето веб-страници, веб-операторот за веб-страници складира HTTP прашања насочени кон серверот на веб-операторот (информациите за некои однесувања на корисниците на веб-страница се најавени во слојот на серверот). Избраните ресурси се идентификуваат со URL адреси. Точниот список на информации зачувани во датотеките за записи на веб-серверот е како што следува:
   1. јавна IP адреса на компјутерот од каде што дојде истрагата,
   2. име на станицата на клиентот - идентификација извршена со протоколот http, доколку е можно,
   3. корисничко име на веб-страницата предвидено во процесот на овластување (најавување),
   4. време на истрагата,
   5. код за одговор на http,
   6. бројот на бајти испратени од серверот,
   7. URL адреса на страницата претходно посетена од корисникот на веб-страницата (линк за упатување) - ако на веб-страницата му била пристапна преку линк,
   8. информации за веб-прелистувачот на корисникот на веб-страницата,
   9. информации за грешки што се случиле при извршувањето на трансакцијата http.

   Горенаведените податоци не се поврзани со специфични луѓе што ги разгледуваат страниците достапни на веб-страницата. Со цел да се обезбеди највисок квалитет на веб-страницата, веб-операторот повремено анализира лог-датотеки за да утврди кои страници во рамките на веб-страницата најчесто се посетуваат, кои веб-прелистувачи се користат, дали структурата на веб-страницата содржи грешки, итн.

  2. Дневниците што се собрани од операторот се чуваат на неодредено време како помошен материјал што се користи за правилна администрација на веб-страницата. Информациите содржани во нив нема да бидат откриени на други субјекти освен операторот или субјектите поврзани со операторот лично, по капитал или договорно. Врз основа на информациите содржани во овие датотеки, статистиката може да се генерира за да помогне во управувањето со веб-страницата. Резимето што содржи ваква статистика не содржи карактеристики што ги идентификуваат посетителите на веб-страниците.