Polityka prywatności

Privacybeleid en cookies ("Privacybeleid")

Dit privacybeleid is een uiting van zorg voor de rechten van bezoekers van de website en het gebruik van de via deze aangeboden diensten. Het is ook de vervulling van de informatieplicht onder art. 13 van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46 / EG (algemene verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens) (Journal of Laws UE L119 van 4.05.2016 mei 1, p. XNUMX) (hierna AVG genoemd).

De website-eigenaar besteedt bijzondere aandacht aan het respecteren van de privacy van websitegebruikers. De gegevens die als onderdeel van de website worden verkregen, zijn bijzonder beschermd en beveiligd tegen toegang door onbevoegden. Het privacybeleid wordt aan alle geïnteresseerde partijen ter beschikking gesteld. De website is open.

De website-eigenaar zorgt ervoor dat het belangrijkste doel is om mensen die de website gebruiken privacybescherming te bieden op een niveau dat ten minste overeenkomt met de vereisten van de toepasselijke wetgeving, in het bijzonder de bepalingen van de AVG en de wet van 18 juli 2002 betreffende de levering van elektronische diensten.

De website-eigenaar kan persoonlijke en andere gegevens verzamelen. Het verzamelen van deze gegevens gebeurt, afhankelijk van hun aard, automatisch of als gevolg van de acties van bezoekers van de website.

Elke persoon die de website op enigerlei wijze gebruikt, accepteert alle regels in dit privacybeleid. De website-eigenaar behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit document.

 1. Algemene informatie, cookies
  1. De eigenaar en exploitant van de website is Water Point Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością met maatschappelijke zetel in Warschau, adres: ul. Fort Służew 1b / 10 Fort 8, 02-787 Warszawa, ingeschreven in het register van ondernemers van het nationale rechtbankregister bijgehouden door de districtsrechtbank in Warschau, handelsafdeling van het nationale rechtbankregister, onder KRS-nummer: 0000604168, NIP-nummer: 5213723972, REGON-nummer: 363798130. In overeenstemming met GDPR-regelgeving, de website-eigenaar is ook de persoonlijke gegevensbeheerder van de websitegebruikers ("beheerder").
  2. Als onderdeel van de uitgevoerde activiteiten gebruikt de Beheerder cookies op een zodanige manier dat hij het verkeer op de webpagina's observeert en analyseert, evenals remarketingactiviteiten onderneemt, maar als onderdeel van deze activiteiten verwerkt de Beheerder geen persoonsgegevens in de zin van de AVG.
  3. De website verzamelt op de volgende manier informatie over websitegebruikers en hun gedrag:
   1. de website verzamelt automatisch informatie die in cookies is opgeslagen.
   2. via gegevens die vrijwillig door websitegebruikers zijn ingevoerd in de formulieren die beschikbaar zijn op de webpagina's.
   3. door automatische verzameling van webserverlogboeken door de hostingoperator.
  4. Cookiebestanden (zogenaamde "cookies") zijn IT-gegevens, in het bijzonder tekstbestanden, die worden opgeslagen op het eindapparaat van de websitegebruiker en bedoeld zijn voor het gebruik van de webpagina's. Cookies bevatten meestal de naam van de website waar ze vandaan komen, de bewaartijd op het eindapparaat en een uniek nummer.
  5. Tijdens een bezoek aan de website kunnen gegevens van websitegebruikers automatisch worden verzameld, met betrekking tot het bezoek van een bepaalde gebruiker aan de website, waaronder onder meer IP-adres, type webbrowser, domeinnaam, aantal paginaweergaven, type besturingssysteem, bezoeken, schermresolutie, aantal schermkleuren, adressen van websites vanaf waar de website is bezocht, tijdstip van gebruik van de website. Deze gegevens zijn geen persoonlijke gegevens, noch maken ze de identificatie mogelijk van de persoon die de website gebruikt.
  6. Er kunnen links naar andere websites op de website staan. De website-eigenaar is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Tegelijkertijd moedigt de website-eigenaar de websitegebruiker aan om het privacybeleid op deze websites te lezen. Dit privacybeleid is niet van toepassing op andere websites.
  7. De website-eigenaar is de entiteit die cookies op het eindapparaat van de websitegebruiker plaatst en er toegang toe krijgt.
  8. Cookies worden gebruikt om:
   1. het aanpassen van de inhoud van de webpagina's aan de voorkeuren van de websitegebruiker en het optimaliseren van het gebruik van websites; in het bijzonder maken deze bestanden het mogelijk om het apparaat van de websitegebruiker te herkennen en de website correct weer te geven, afgestemd op zijn individuele behoeften,
   2. statistieken maken die helpen begrijpen hoe websitegebruikers websites gebruiken, waardoor hun structuur en inhoud kunnen worden verbeterd,
   3. het onderhouden van de sessie van de websitegebruiker (na inloggen), waardoor hij zijn login en wachtwoord niet opnieuw op elke subpagina van de website hoeft in te voeren.
  9. De website gebruikt de volgende soorten cookies:
   1. "Noodzakelijke" cookies, die het gebruik van diensten die beschikbaar zijn op de website mogelijk maken, bijv. Authenticatiecookies,
   2. cookies die worden gebruikt om de veiligheid te garanderen, bijv. gebruikt om misbruik te detecteren,
   3. "Prestatie" cookies, gebruikt om informatie te verkrijgen over het gebruik van de webpagina's door websitegebruikers,
   4. "Advertentiecookies", waarmee websitegebruikers advertentie-inhoud kunnen aanbieden die beter is afgestemd op hun interesses,
   5. "Functionele" cookies, die het mogelijk maken de instellingen die door de websitegebruiker zijn geselecteerd te "onthouden" en de website aan de websitegebruiker aan te passen, bijvoorbeeld in termen van de geselecteerde taal.
  10. De website gebruikt twee basistypen cookies: sessiecookies en permanente cookies. Sessiecookies zijn tijdelijke bestanden die op het eindapparaat worden opgeslagen totdat ze de website verlaten, uitloggen door de websitegebruiker of de software uitschakelen (webbrowser). Permanente cookies worden op het eindapparaat van de websitegebruiker opgeslagen gedurende de tijd die is gespecificeerd in de cookiebestandsparameters of totdat ze worden verwijderd door de websitegebruiker.
  11. In de meeste gevallen staat de software die wordt gebruikt om door websites te bladeren standaard toe dat cookies worden opgeslagen op het eindapparaat van de websitegebruiker. Websitegebruikers hebben de mogelijkheid om de cookie-instellingen op elk moment te wijzigen. Deze instellingen kunnen onder meer in de opties van de webbrowser (software) worden gewijzigd op een manier die de automatische afhandeling van cookies verhindert of de websitegebruiker dwingt om geïnformeerd te worden wanneer er cookies op hun apparaat worden geplaatst. Gedetailleerde informatie over de mogelijkheden en methoden om met cookies om te gaan, is beschikbaar in de instellingen van de webbrowser.
  12. Beperkingen op het gebruik van cookies kunnen van invloed zijn op enkele van de functionaliteiten die beschikbaar zijn op de webpagina's.
  13. Cookies die op het eindapparaat van de websitegebruiker worden geplaatst, kunnen ook worden gebruikt door adverteerders en partners die samenwerken met de website-eigenaar.
 2. Verwerking van persoonsgegevens, informatie over formulieren
  1. Persoonlijke gegevens van websitegebruikers kunnen worden verwerkt door de beheerder:
   1. als de websitegebruiker ermee instemt in de formulieren die op de website worden geplaatst, om acties te ondernemen waarop deze formulieren betrekking hebben (artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG) of
   2. wanneer verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij de websitegebruiker partij is (artikel 6 (l) (b) van de AVG), als de website het sluiten van een contract tussen de beheerder en de websitegebruiker mogelijk maakt.
  2. Als onderdeel van de website worden persoonsgegevens alleen vrijwillig verwerkt door websitegebruikers. De beheerder verwerkt persoonsgegevens van websitegebruikers alleen voor zover nodig voor de doeleinden uiteengezet in punt 1 lit. a en b hierboven en voor de periode die nodig is om deze doeleinden te bereiken, of totdat de gebruiker van de website zijn toestemming intrekt. Het niet verstrekken van gegevens door de websitegebruiker kan er in sommige situaties toe leiden dat de doeleinden waarvoor het verstrekken van gegevens noodzakelijk is, niet kunnen worden bereikt.
  3. De volgende persoonlijke gegevens van de websitegebruiker kunnen worden verzameld als onderdeel van de formulieren die op de website worden geplaatst of om contracten uit te voeren die kunnen worden afgesloten als onderdeel van de website: naam, achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, login, wachtwoord.
  4. De gegevens in de formulieren die door de websitegebruiker aan de Beheerder worden verstrekt, kunnen door de Beheerder worden overgedragen aan derden die samenwerken met de Beheerder in verband met de implementatie van de doelen die zijn uiteengezet in punt 1 verlicht. a en b hierboven.
  5. De gegevens die in de formulieren op de website worden verstrekt, worden verwerkt voor doeleinden die voortvloeien uit de functie van een specifiek formulier, daarnaast kunnen ze door de beheerder ook worden gebruikt voor archiverings- en statistische doeleinden. De toestemming van de betrokkene wordt uitgedrukt door het juiste venster in het formulier aan te vinken.
  6. De websitegebruiker kan, indien de website dergelijke functionaliteiten heeft, door het juiste venster in het registratieformulier te selecteren, weigeren of toestemming geven om commerciële informatie te ontvangen via elektronische communicatiemiddelen, in overeenstemming met de wet van 18 juli 2002 betreffende de levering van elektronische diensten ( Journal of Laws van 2002, nr. 144, item 1024, zoals gewijzigd). Als de websitegebruiker heeft ingestemd met het ontvangen van commerciële informatie via elektronische communicatie, heeft hij het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken. De uitoefening van het recht om de toestemming voor het ontvangen van commerciële informatie in te trekken, wordt uitgevoerd door een passend verzoek per e-mail te sturen naar het adres van de website-eigenaar, inclusief de naam en achternaam van de websitegebruiker.
  7. De gegevens die in de formulieren worden verstrekt, kunnen worden overgedragen aan entiteiten die technisch bepaalde diensten verlenen - dit is met name van toepassing op de overdracht van informatie over de eigenaar van een geregistreerd domein aan entiteiten die exploitanten van internetdomeinen zijn (met name het Wetenschappelijk en Academisch Computernetwerk jbr - NASK), betalingsdiensten of andere entiteiten, waarmee de Beheerder in dit verband samenwerkt.
  8. Persoonsgegevens van websitegebruikers worden opgeslagen in een database waarin technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om de bescherming van de verwerkte gegevens te waarborgen in overeenstemming met de eisen die zijn vastgelegd in de relevante regelgeving.
  9. Om herregistratie te voorkomen van personen wiens deelname aan de website is beëindigd vanwege ongeautoriseerd gebruik van de diensten van de website, kan de beheerder weigeren om persoonlijke gegevens te verwijderen die nodig zijn om de mogelijkheid van herregistratie te blokkeren. De wettelijke basis voor de weigering is art. 19 paragraaf 2 punt 3 in verband met art. 21 sec. 1 van de wet van 18 juli 2002 betreffende de levering van elektronische diensten (dwz van 15 oktober 2013, Journal of Laws van 2013, item 1422). De weigering van de beheerder om persoonlijke gegevens van websitegebruikers te verwijderen, kan ook voorkomen in andere gevallen waarin de wet voorziet.
  10. In gevallen waarin de wet voorziet, kan de Beheerder sommige persoonlijke gegevens van websitegebruikers aan derden bekendmaken voor doeleinden die verband houden met de bescherming van de rechten van derden.
  11. De Beheerder behoudt zich het recht voor om e-mails te sturen naar alle gebruikers van de website met kennisgevingen over belangrijke wijzigingen aan de website en over wijzigingen in dit Privacybeleid. De beheerder mag commerciële elektronische brieven sturen, met name advertenties en andere commerciële informatie, op voorwaarde dat de websitegebruiker daarmee heeft ingestemd. Advertenties en andere commerciële informatie kunnen ook worden toegevoegd aan inkomende en uitgaande brieven van het systeemaccount.
 3. Gebruikersrechten van de website met betrekking tot hun persoonlijke gegevens in overeenstemming met Art. 15-22 AVG heeft elke websitegebruiker de volgende rechten:
  1. Het recht op toegang tot gegevens (artikel 15 van de AVG)De betrokkene heeft het recht om van de Beheerder bevestiging te krijgen of er persoonsgegevens over hem worden verwerkt, en zo ja, toegang daartoe. Volgens art. De beheerder verstrekt de betrokkene een kopie van de persoonsgegevens die worden verwerkt.
  2. Het recht om gegevens te corrigeren (artikel 16 van de AVG)De betrokkene heeft het recht om de Beheerder te verzoeken om hem betreffende onjuiste persoonsgegevens onmiddellijk te corrigeren.
  3. Het recht om gegevens te verwijderen ("recht om te worden vergeten") (artikel 17 van de AVG)De betrokkene heeft het recht om de Beheerder te verzoeken om zijn persoonlijke gegevens onmiddellijk te verwijderen, en de Beheerder is verplicht om persoonlijke gegevens zonder onnodige vertraging te verwijderen als een van de volgende omstandigheden zich voordoet:
   1. persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt;
   2. de betrokkene heeft de toestemming waarop de verwerking is gebaseerd, ingetrokken
   3. de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig art. 21 sec. 1 tegen verwerking en er zijn geen doorslaggevende legitieme gronden voor verwerking
  4. Recht op beperking van de verwerking (artikel 18 van de AVG)De betrokkene heeft het recht om de Beheerder te verzoeken om de verwerking te beperken in de volgende gevallen:
   1. Als de gegevens onjuist zijn - op tijd om deze te corrigeren
   2. De betrokkene heeft bezwaar gemaakt op grond van art. 21 sec. 1 tegen verwerking - totdat is vastgesteld of de legitieme gronden van de beheerder zwaarder wegen dan de gronden voor bezwaar van de betrokkene.
   3. De verwerking is onwettig en de betrokkene verzet zich tegen het verwijderen van persoonlijke gegevens en vraagt ​​in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan.
  5. 5. Het recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG)De betrokkene heeft het recht om in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machinaal leesbaar formaat persoonsgegevens over hem te ontvangen, die hij aan de Beheerder heeft verstrekt, en heeft het recht om deze persoonsgegevens naar een andere beheerder te sturen zonder enige belemmering van de zijde van de Beheerder aan wie deze persoonsgegevens zijn verstrekt. De betrokkene heeft het recht om te verzoeken dat de persoonsgegevens door de beheerder rechtstreeks naar een andere beheerder worden verzonden, indien technisch mogelijk. De wet waarnaar in deze sectie wordt verwezen, mag geen nadelige invloed hebben op de rechten en vrijheden van anderen.
  6.  6. Recht van bezwaar (artikel 21 AVG)Als persoonsgegevens worden verwerkt voor directmarketingdoeleinden, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor dergelijke marketingdoeleinden, inclusief profilering, voor zover de verwerking verband houdt met dergelijke direct marketing. .

  De uitvoering van de bovenstaande rechten van websitegebruikers kan tegen betaling plaatsvinden in gevallen waarin de toepasselijke wetgeving hierin voorziet.

  In het geval van een inbreuk op de bovenstaande rechten of de websitegebruiker die constateert dat zijn persoonsgegevens in strijd met de toepasselijke wetgeving door de beheerder worden verwerkt, heeft de websitegebruiker het recht om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie.

 4. Serverlogboeken
  1. Volgens de gangbare praktijk van de meeste websites slaat de websitebeheerder http-zoekopdrachten op die zijn gericht aan de server van de websitebeheerder (informatie over het gedrag van sommige websitegebruikers wordt geregistreerd in de serverlaag). De doorzochte bronnen worden geïdentificeerd door URL-adressen. De exacte lijst met informatie die is opgeslagen in de logbestanden van de webserver is als volgt:
   1. openbaar IP-adres van de computer waar het verzoek vandaan kwam,
   2. naam van het station van de klant - identificatie uitgevoerd door het http-protocol, indien mogelijk,
   3. website gebruikersnaam opgegeven in het autorisatie (login) proces,
   4. tijdstip van het onderzoek,
   5. http-antwoordcode,
   6. het aantal bytes verzonden door de server,
   7. URL-adres van de pagina die eerder door de websitegebruiker is bezocht (verwijzende link) - als de website is geopend via een link,
   8. informatie over de webbrowser van de websitegebruiker,
   9. informatie over fouten die zijn opgetreden tijdens de uitvoering van de http-transactie.

   De bovenstaande gegevens zijn niet gekoppeld aan specifieke mensen die de pagina's op de website bekijken. Om de hoogste kwaliteit van de website te garanderen, analyseert de websitebeheerder af en toe logbestanden om te bepalen welke pagina's binnen de website het vaakst worden bezocht, welke webbrowsers worden gebruikt, of de structuur van de website fouten bevat, enz.

  2. De door de exploitant verzamelde logs worden voor onbepaalde tijd bewaard als hulpmateriaal voor een goed beheer van de website. De informatie daarin zal niet worden bekendgemaakt aan andere entiteiten dan de exploitant of entiteiten die persoonlijk, met kapitaal of contractueel met de exploitant zijn verbonden. Op basis van de informatie in deze bestanden kunnen statistieken worden gegenereerd om te helpen bij het beheer van de website. Samenvattingen met dergelijke statistieken bevatten geen functies waarmee websitebezoekers kunnen worden geïdentificeerd.